Sokféle létszemlélet létezik, amelyek általában vallási jelleget öltenek. Vannak olyanok amelyek filozófiai vagy metafizikai jegyeket hordoznak. A kumāra tantra egy ultramodern mágikus paradigma, amely az Ősi tradíciókra épül. Megtalálható benne minden hagyomány esszenciája, ami az emberiséget emelte a világtörténelem folyamán. A kumāra tantra mégsem egy létszemlélet vagy vallás a sok közül. Inkább egy olyan doktrinális kulcs, ami kiemel a sokféleség káoszából, és utat mutat Önmagunk valódi lényegéhez. A Kumāra tantra tehát egy integrál-spirituális rendszer, ami a tantra-yoga transzformáció elvén működik. Ezért a kinyilatkoztatásra épül, ami ebben az esetben Iniciáció, vagyis a tudat kiemelése a dualitás szorításából. A Kumāra tantra ezért egy beavatást igénylő többnézőpontú vagy polidimenzionális rendszer.
Toleranciája miatt a tradíciók elfogadását és tanulmányozását helyezi előtérbe, és az igazság keresésében támogatja a lelket. A Kumāra tantra az Egyetemes Igazság adekvát kinyilatkoztatásait gyűjti össze és mellőzi a spekulatív módszereket. Ezért hű marad nevéhez. A Kumāra tantra Szó szerint: Szűz Szövet. Ez arra utal, hogy tisztán nonduális. Minden spekulatív és kinyilatkoztatott létszemléleti rendszer a Kumāra tantrán nyugszik, belőle ágaznak ki a hagyományrendszerek. Ezért a Kumāra tantra elsőrendű a tradíciók vizsgálatakor, hiszen ez, mint vezérfonal meghatározza a létszemléletek magját. Ez az oka annak hogy a Kumāra tantra nem zárja ki a szentírások létjogosultságát, hanem éppen ellenkezőleg, magához vonja azokat, hogy fényt árasszon általuk.
A Kumāra tantra mégsem nevezhető tradíciónak, tudománynak, filozófiának, vagy művészetnek. Mivel mindezek felett áll, tisztán önragyogóan. Ezen kívül nem új és nem is ősi, hiszen örökké van. A megvalósítási utak gyökerét képezi, mint primordiális spiritualitás. Mivel ez nem egy leírható és magyarázható, kispekulálható eszmerendszer, ezért nehéz meghatározni mi is az a Kumāra tantra.
A Szűz Szövet arra utal, hogy mindig érintetlen, és éberségben tökéletes, vagyis transzcendens. A Kumāra tantra maga a Lét ragyogása. A Kumāra tantra metodikája és szemlélete nem azonos semmiféle metafizikai irányzatok szemléletével és metodikájával. A Kumāra Tantra egy spirituális rendszer-kulcs, egy olyan Pán-tantrikus szintézis, ami csak nagyon bonyolult analógia-rendszeren keresztül érthető meg. Ehhez sok táblázat lenne szükséges, de bármennyi ábrát is használunk, sohasem merítené ki a teljes rendszert. Egy olyan létállapot, ami tökéletes spirituális Éberséget fejez ki. Ezt a tantrikus virginalitás, ami a Kumāra tantra doktrinális rendszerében kifejeződik, még gondolati síkon értelmezve is magasabb szintű, mint bármely hiperontológiai-metafizikai tudományként ismert irányzat.
A Kumāra tantrát elmével felfogni nem lehet, ezért kizárt, hogy ezt valaki képes legyen megtanulni. Ez a tapasztalás által lesz érthető és megvalósítható. A tapasztalás viszont spontán kegy által aktiválódik.
Míg a vallások és a filozófiák torzulhatnak, addig a Kumāra tantra örökké ugyanaz marad, mert Önmagában Szűz és érinthetetlen.
A Látnoki bölcsek rendelkeztek egy olyan különleges siddhivel, ami nemcsak a tisztánlátást tette lehetővé számukra, hanem egy misztikus nyelvet használva képesek voltak azt az értelem számára rendszerbe is foglalni és egy tantrikus doktrina formájában közreadni másoknak. A Kumāra tantra, mint a misztérium szövete is a látnokiság kinyilatkoztatása.
A Kumāra tantra egy olyan szövet, amit Śiva és Śakti hoz létre. Ezért ez főképp a Śaiva és Śākta tantrákban konzerválódott legtisztább formájában. Ezek az ősi doktrínák csak formát adnak a Kumāra tantrának, de a lényegét nem képesek feltárni tökéletesen. A virginalitás vagy istenközeliség tehát isteni kegy. Ezt a szűzies tisztaságot fejezi ki a „Kumāra”. Ez az eredeti Tantra, amit Isten Fiai hoztak le az idők kezdetén a Földre, hogy világosságot gyújtsanak az emberi elmében. Ami által a lélek Felismeri Önmagát.